Bezpieczeństwo i higiena pracy

Prosze wybrać obszar zainteresowań:

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

dobór, szkolenia i pokazy używania

Sporządzenie niezbędnej dokumentacji bhp

dokumenty, listy kontrolne, raporty

Działania praktyczne w dziedzinie bhp

szkolenia, audyty, opinie bhp

Reprezentowanie przed organami i instytucjami

merytoryczne działania korygujące

Nakaz stosowania maski przeciwpyłowej

 

Kilka przepisÓw

Bezpieczeństwo pracownika

"koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników"
(art. 207 k.p.)

Odpowiedzialność

... "osoba, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo pracowników i nie wypełnia tych obowiązków, przez co naraża życie lub zdrowie pracowników, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech" (art. 220 k.k.)

Ochrona pracownika

„Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami”
(art. 237 (6) k.p.)